Legemiddelforbruket i Norge 2010-2014

Rapporten Legemiddelforbruket i Norge 2010-2014 gir et godt bilde av utviklingen på legemiddelområdet i løpet av den siste femårsperioden.

Her finner du oversikter over forbruket av reseptfrie og reseptbelagte legemidler, både samlet og fylkesvis. Det er tabeller og kurver for forbruket innen de ulike legemiddelgruppene, blant annet for hjerte-karmidler, antibiotika og psykofarmaka.

Forbruket er målt på to måter; i kroner og i definerte døgndoser (DDD).

Av Åse Skjerdal