Retningslinjer - illustrasjonsfoto stockxpert

God legemiddelpraksis i sykehjem er definert i lover, forskrifter og retningslinjer, og du finner lenker til sentrale dokumenter i Helsebiblioteket.

Helsedirektoratets veileder Legetjenester i sykehjem (rundskriv IS-1436) skal hjelpe kommunene til å planlegge, oppnå og vedlikeholde god kvalitet på legetjenester i sykehjem. Se også Helsedirektoratets temaside Legetjenester og legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste.

Lovens krav til legemiddelhåndtering i sykehjem er beskrevet i Forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp. Helsedirektoratet har utgitt et utdypende rundskriv (IS-7/2015) med veiledning, råd og praktiske eksempler for å kunne opprettholde gode rutiner og sikre kvalitet i legemiddelhåndteringen.

Et annet sentralt dokument i denne sammenhengen er Helsetilsynets Veileder for tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem.

Gode råd om legemiddelbehandling hos eldre finner du i Helsebiblioteket, blant annet under Legemidler og Retningslinjer. En samlet oversikt finnes under emnet Eldre på hovedsiden.

Åse Skjerdal, Helsebiblioteket