Legemiddelforbruket i Norge 2011-2015

Folkehelseinstituttet har nå publisert rapport 2016:1 om legemiddelforbruket i Norge. Rapporten gir en detaljert oversikt over salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler de fem siste årene.

Tallene viser blant annet at:

  • gruppen hjerte- og karmidler er størst, målt i doser. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har gått kraftig ned over tid, og god legemiddelbehandling har bidratt til det.
  • det er en svak nedgang i salg av antibiotika. Dette er i tråd med regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Flere detaljer finnes på Folkehelseinstituttets nettsider, se artikkelen Svak økning i legemiddelforbruket i 2015.