Fra og med 1. januar 2018 skal alle nye legemidler metodevurderes. Dokumentasjonen skal vurderes ut fra de tre hovedkriteriene i Prioriteringsmeldingen («Verdier i pasientens helsetjeneste»), dvs. alvorlighet, nytte og ressursbruk. Disse kriteriene skal legges til grunn for all legemiddelrefusjon.

Hele beslutningsprosessen om refusjon består av fire trinn:

  • metodevarsel (Legemiddelverket)
  • avklaring av finansieringsansvar (Helsedirektoratet)
  • metodevurdering (Legemiddelverket om dokumentasjon, Sykehusinnkjøp HF om eventuell prisforhandling)
  • beslutning om bruk og finansiering (Beslutningsforum hvis RHF-finansiering, Legemiddelverket/Helfo hvis blåresept).

Metodevarsler er korte omtaler av nye og viktige virkestoffer, indikasjoner eller utstyr på et tidlig tidspunkt. Varslene gir et bilde av hvor utviklingen sannsynligvis vil gå, og er en støtte for politikere og beslutningstakere tidlig i prosessen. Metodevarsling bygger på det mer omfattende verktøyet Horizon Scanning . En oversikt over metodevarsler finnes på Helsebibliotekets side MedNytt.

Ved selve metodevurderingen (se Legemiddelforskriften § 14-3 og § 14-5) kartlegges alvorlighet, nytte og ressursbruk for den aktuelle bruken.  Legemiddelverket har en nettside med oversikt over pågående og ferdige vurderinger: Metodevurderinger – status og rapporter.

På et seminar arrangert av Dagens Medisin den 11. januar ble metodevurderinger og finansiering av legemidler godt belyst. Presentasjonene kan leses under DM-arena, Legemiddelendringene.