Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

legemiddelepidemiologi

Ny rapport: Legemiddelforbruket i Norge 2011-2015

Legemiddelforbruket i Norge 2011-2015

Folkehelseinstituttet har nå publisert rapport 2016:1 om legemiddelforbruket i Norge. Rapporten gir en detaljert oversikt over salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler de fem siste årene.

Tallene viser blant annet at:

  • gruppen hjerte- og karmidler er størst, målt i doser. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har gått kraftig ned over tid, og god legemiddelbehandling har bidratt til det.
  • det er en svak nedgang i salg av antibiotika. Dette er i tråd med regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Flere detaljer finnes på Folkehelseinstituttets nettsider, se artikkelen Svak økning i legemiddelforbruket i 2015.

 

Reseptregisteret oppdatert med 2015-tall

Statistikk, grønne og blå søyler (Helsebiblioteket)Folkehelseinstituttets nasjonale reseptbaserte legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruk av ordinerte legemidler i Norge. Her finnes data om antall brukere av de enkelte legemidlene og legemiddelgruppene, samt hvordan bruken varierer med kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Etter den siste oppdateringen omfatter registeret tall fra perioden 2004-2015.

Rapporter fra Reseptregisteret kan fritt tas ut og videreformidles under forutsetning av at det henvises til kilden; Reseptregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt (www.reseptregisteret.no).

Les mer om registeret i artikkelen Reseptregisteret – en kunnskapskilde om legemiddelbruk i befolkningen på http://www.Helsebiblioteket.no.

Reseptregisteret – en kunnskapskilde om legemiddelbruk i befolkningen

Reseptregisteret

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruk av ordinerte legemidler i Norge. Her finnes data om antall brukere av legemidler og hvordan bruken varierer med kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Reseptregisteret inneholder opplysninger om utlevering av legemidler etter resept fra alle norske apotek til pasienter, dyr, forskrivere og institusjoner. Kjøp av reseptfrie legemidler på apotek eller i dagligvarehandel er ikke med.

Hvert individ registreres med et løpenummer, et såkalt pseudonym. Slik blir det mulig å følge enkeltindividers legemiddelbruk uten å vite hvem de er. Les mer «Reseptregisteret – en kunnskapskilde om legemiddelbruk i befolkningen»

Legemiddelforbruket i Norge 2010-2014 – ny rapport fra Folkehelseinstituttet

Legemiddelforbruket i Norge 2010-2014

Rapporten Legemiddelforbruket i Norge 2010-2014 gir et godt bilde av utviklingen på legemiddelområdet i løpet av den siste femårsperioden.

Her finner du oversikter over forbruket av reseptfrie og reseptbelagte legemidler, både samlet og fylkesvis. Det er tabeller og kurver for forbruket innen de ulike legemiddelgruppene, blant annet for hjerte-karmidler, antibiotika og psykofarmaka.

Forbruket er målt på to måter; i kroner og i definerte døgndoser (DDD).

Av Åse Skjerdal

 

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: