Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Kategori

legemiddelpolitikk

Metodevurdering av legemidler og legemiddelrefusjon – nye forskrifter

Fra og med 1. januar 2018 skal alle nye legemidler metodevurderes. Dokumentasjonen skal vurderes ut fra de tre hovedkriteriene i Prioriteringsmeldingen («Verdier i pasientens helsetjeneste»), dvs. alvorlighet, nytte og ressursbruk. Disse kriteriene skal legges til grunn for all legemiddelrefusjon.

Hele beslutningsprosessen om refusjon består av fire trinn:

  • metodevarsel (Legemiddelverket)
  • avklaring av finansieringsansvar (Helsedirektoratet)
  • metodevurdering (Legemiddelverket om dokumentasjon, Sykehusinnkjøp HF om eventuell prisforhandling)
  • beslutning om bruk og finansiering (Beslutningsforum hvis RHF-finansiering, Legemiddelverket/Helfo hvis blåresept).

Metodevarsler er korte omtaler av nye og viktige virkestoffer, indikasjoner eller utstyr på et tidlig tidspunkt. Varslene gir et bilde av hvor utviklingen sannsynligvis vil gå, og er en støtte for politikere og beslutningstakere tidlig i prosessen. Metodevarsling bygger på det mer omfattende verktøyet Horizon Scanning . En oversikt over metodevarsler finnes på Helsebibliotekets side MedNytt.

Ved selve metodevurderingen (se Legemiddelforskriften § 14-3 og § 14-5) kartlegges alvorlighet, nytte og ressursbruk for den aktuelle bruken.  Legemiddelverket har en nettside med oversikt over pågående og ferdige vurderinger: Metodevurderinger – status og rapporter.

På et seminar arrangert av Dagens Medisin den 11. januar ble metodevurderinger og finansiering av legemidler godt belyst. Presentasjonene kan leses under DM-arena, Legemiddelendringene.

 

 

Metodevurdering – et nasjonalt system som skal sikre rask og likeverdig tilgang til nye legemidler

NEWS. Foto: Stock.xchng

Før nye, lovende og ofte kostbare legemidler tas i bruk i Norge, blir de vurdert grundig og systematisk. Viktige elementer i vurderingen er likeverdig tilgang, pasientsikkerhet, kunnskapsgrunnlag, prioritering og kostnadseffektivitet.

Vurderingen følger prosedyrene i «Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjensten». Dette systemet er godt beskrevet på nettsiden https://nyemetoder.no/.

I vurderingen av nye legemidler har Statens legemiddelverk er viktig rolle. På deres nettsider kan du blant annet finne oversikt over de vurderingene som er gjort hittil; Avsluttede hurtige metodevurderinger

En informativ artikkel om vurderingssystemet,  Likeverdig tilgang til legemidler? kan leses på http://www.farmatid.no.

Reseptregisteret oppdatert med 2015-tall

Statistikk, grønne og blå søyler (Helsebiblioteket)Folkehelseinstituttets nasjonale reseptbaserte legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruk av ordinerte legemidler i Norge. Her finnes data om antall brukere av de enkelte legemidlene og legemiddelgruppene, samt hvordan bruken varierer med kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Etter den siste oppdateringen omfatter registeret tall fra perioden 2004-2015.

Rapporter fra Reseptregisteret kan fritt tas ut og videreformidles under forutsetning av at det henvises til kilden; Reseptregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt (www.reseptregisteret.no).

Les mer om registeret i artikkelen Reseptregisteret – en kunnskapskilde om legemiddelbruk i befolkningen på http://www.Helsebiblioteket.no.

Ny legemiddelmelding

HOD-logo

Helse- og omsorgsminister Bernt Høie har lagt fram en ny Stortingsmelding; «Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse». Hovedpunktene i meldingen er oppsummert i en artikkel på nettsiden Regjeringen.no.

Dette blir et viktig dokument de neste årene for alle som har med legemidler å gjøre i Norge. Helsebiblioteket.no er nevnt i forbindelse med flere arbeidsoppgaver i meldingen, og vi gleder oss til å videreutvikle innhold og tjenester på Helsebiblioteket.no!

Åse Skjerdal

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: