Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Reisemedisin – nytt kapittel i Norsk legemiddelhåndbok

Foto: Norsk legemiddelhåndbok

Mange spørsmål om legemidler melder seg i forbindelse med reiser, både medisinske og juridiske. Legemiddelhåndboka inneholder informasjon og gode råd.

Kapitlet Reisemedisin tar opp følgende emner:

 • infeksjoner
 • høydemedisin, akutt høydesyke
 • døgnrytmeforstyrrelser ved forflytning over tidssoner
 • farlige dyr
 • venøs trombombolisme
 • reisesyke
 • forstoppelse
 • solforbrenning
 • import/eksport av legemidler – hva er tillatt å ta med?
 • «falske» legemidler
 • utøy, veggdyr etc.

Forfattere er Frank Olav Pettersen og Morten Rostrup, og kapitlet ble publisert i april 2019.

Gode råd finnes også på Folkehelseinstituttets sider Gode råd for god reise og Reiseråd.

Informasjon om hiv-legemidler

HIV-infeksjon behandles med ulike kombinasjoner av legemidler. Behandlingen er livslang, og behandlingsavbrudd må unngås. Det er derfor viktig å individualisere behandlingen, slik at den er praktisk å gjennomføre i hverdagen, bivirkninger kan reduseres og interaksjoner unngås. Vi presenterer her noen informasjonskilder som kan være til hjelp.

Nettsiden www.hivfag.no utgis av Norsk forening for infeksjonsmedisin. Den inneholder faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv. Siden oppdateres jevnlig. Teksten er organisert i hovedkapitler, og det er enkelt å finne den informasjonen man søker.

Nettsiden HIV Drug Interactions utgis av University of Liverpool, og inneholder

En sentral kilde er også kapitlet Hiv-infeksjon og aids i Norsk legemiddelhåndbok.

Quick takes (NEJM) – nye forskningsartikler i visuelt format på 3 minutter

Quick takes er en samling korte videofilmer produsert av tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM). Ved hjelp av oversiktlige og korte animasjoner presenteres nøkkelfunn fra forskningen og mulige konsekvenser av disse funnene.

Filmene omfatter også resultater fra legemiddelforskning. Her er noen eksempler:

Andexanet alfa for reversal of factor Xa inhibitors

A shorter regimen for tuberculosis

Profylactic antibiotics before miscarriage surgery

Oral versus intravenous antibiotics for endocarditis

«Quick takes er en av flere kategorier under «Multimedia» på NEJMs nettside. Der finner du også andre ressurser å dra nytte av.

 

 

 

 

Tumoragnostiske legemidler

Tumoragnostiske legemidler representerer en ny behandlingsvei for kreftsykdommer. De retter seg mot mekanismer (onkogener, mutasjoner) som er felles for utvikling av flere typer svulster, og kalles «tumoragnostiske» fordi de er «uten kunnskap om tumoren». I motsetning til tradisjonell behandling, som er valgt ut fra egenskaper ved den aktuelle krefttypen, kan disse legemidlene brukes ved flere kreftsykdommer.

To tumoragnostiske legemidler er hittil godkjent av FDA; pembrolizumab (rettet mot reseptoren (PD1) og larotrektinib (rettet mot onkogenet NTRK). Du kan lese om de to midlene i artikkelen Tumoragnostiske legemidler og fremtidig kreftbehandling (Tidsskrift for den norske legeforening, mars 2019).

Informasjon om pembrolizumab og larotrektinib kan søkes opp i oppslagsverkene IBM Micromedex og UpToDate i Helsebiblioteket.no. En larotrektinid-studie er publisert i New England Journal of Medicine, se Efficacy of larotrectinib in TRK fusion-positive cancers in adults and children.

Tumoragnostiske legemidler kan åpne for bedre utprøvningsmodeller ved sjeldne kreftsykdommer fordi legemidlene kan brukes ved flere tilstander og pasientgrunnlaget dermed blir større. Dette er tema i lederartikkelen Developing anticancer drugs in orphan molecular entities – a paradigm under construction (New England Journal of Medicine, februar 2018)

 

 

Nytt fra Helsebiblioteket: McMaster PLUS oppdateres!

Fra mars 2019 har McMaster PLUS og nyhetstjenesten fra McMaster fått nytt navn, ACCESSSS. Grensesnittet er også oppdatert. Innholdet er det samme, men «innpakningen» er ny. I tillegg er den nye definisjonen av kunnskapspyramiden (5S-modellen) tatt inn i designet (1). Helsebiblioteket har nå valgt å kalle tjenesten for Pyramidesøket.

Pyramidesøket er fortsatt en søkemotor som søker samtidig i flere ledende medisinske oppslagsverk, systematisk utarbeidede anbefalinger og oversiktsartikler samt i kvalitetsvurderte primærstudier. I tillegg kan du melde deg på en nyhetstjeneste som sender deg kvalitetsvurderte oppsummeringer av ny forskning. Dette er en enkel og god måte å holde seg faglig oppdatert på innenfor eget fagområde. Helsebiblioteket.no samarbeider med McMaster University i Canada om Pyramidesøket.

 1. Alper BS, Haynes RB. EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and guidance. Evid Based Med, 2016 doi: 10.1136/ebmed-2016-110447.

Av Irene Wiik Langengen, Helsebiblioteket.no

Legemiddelbehandling av epilepsi – individuell tilpasning

Legemidler er en vesentlig del av behandlingen ved epilepsi. Behandlingen kan være livslang. På grunn av variasjoner i anfallstyper, legemiddelomsetning i kroppen, interaksjoner og andre faktorer må behandlingen tilpasses hver enkelt pasient. Bivirkninger kan også være en utfordring. Nye legemidler og gode analysemetoder har gjort det enklere å finne individualiserte og balanserte kombinasjoner av legemidler.

I denne artikkelen finner du lenker til informasjonskilder om tilpasning av legemiddelbehandling ved epilepsi.

Om virkningsmekanismen for de ulike legemidlene: Hvordan virker antiepileptika? Artikkel i Tidsskriftet (Den norske legeforening), januar 2014.

Om tilpasning av legemiddeldoser (terapeutisk legemiddelmonitorering, TDM): Felles referanseområder for antiepileptika – Artikkel i Tidsskriftet (Den norske legeforening), juni 2017.

Om legemiddelanalyser: antiepileptika på OUS Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) eller farmakologiteamet ved SSE eller Farmakologiportalen.no.

Om individuell tilpasning: Best mulig behandling med antiepileptika for den enkelte pasient! Artikkel i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2/2015, Epilepsi og eldre, Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 12/2017.

Pasientinformasjon: generelt om bruk av antiepileptika, informasjonsark om de enkelte legemidlene og e-læringskurs på nettsiden Epilepsimedisiner – antiepileptika (OUS)

Legemiddelmangel – informasjonskilder

Mangel på legemidler er et økende problem, og det kan innebære alvorlige konsekvenser for pasienter som er avhengige av legemidlene. Legemiddelmangel på insulin og antibiotika er et av krisescenarioene for 2019 som er beskrevet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi vil her presentere noen informasjonskilder som viser leveringssituasjonen for legemidler til enhver tid.

Se også rapporten Hva er de mest alvorlige hendelsene som kan ramme Norge? Analyser av krisescenarioer 2019 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Steinar Madsens innlegg om legemiddelmangel på Samfunnssikkerhetskonferansen den 5. februar 2019

Helsedirektoratet arbeider med en rapport om beredskap for mangel på legemidler som etter planen skal være ferdig i løpet av våren 2019.

NRK har jevnlig innslag om legemiddelmangel, hør for eksempel Syke nordmenn hamstrer medisin i utlandet (Nyhetsmorgen 13. februar 2019).

 

 

Nye EU-krav fra 9. februar 2019 skal hindre falske legemidler

Legemiddelverifikasjon – sikring av at legemidler er det de utgir seg for, er svært viktig sett i lys av at forfalskninger ser ut til å øke i omfang. Nye lover innføres nå for å styrke legemiddelsikkerheten. Dette innebærer nye rutiner for apotekene og legemiddelprodusentene.

Noen lenker til informasjon om de nye bestemmelsene ser du her:

Unike koder på pakninger stopper falske legemidler (Statens legemiddelverk)

Sikkerhetsanordninger for legemidler (Statens legemiddelverk)

Falsified medicines: overview (European Medicines Agency – EMA)

Nye apotekrutiner – apotekene kontrollerer pakningen og forseglingen og registrerer koden.

NOMVEC – The Norwegian Medicines Verification Company  er legemiddelindustriens organisasjon for sikring mot falske legemidler.

EMVO – European Medicines Verification Organisation

(Denne artikkelen ble oppdatert 12.2.2019)

 

Kampen mot antibiotikaresistens – enzymhemming kan være en mulig strategi

Nye publikasjoner fra norske og internasjonale forskningsmiljøer peker på hemming av bakterieenzymer som et lovende virkemiddel mot antibiotikaresistens. De forteller om gode resultater så langt.

De norske resultatene har forskere ved universitetene i Oslo og Tromsø stått for, se artikkelen Nytt hjelpestoff i kampen mot antibiotikaresistens (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 10/2018). Forskerne har utviklet et stoff som kan binde sink og som dermed blokkerer et sinkavhengig bakterieenzym som påvirker resistens. Ved hjelp av kjemisk «skreddersøm» styres dette stoffet mot enzymer i bakterienes cellevegg, der det skal virke. Dermed påvirkes ikke de sinkavhengige enzymene i humane celler, og bivirkninger unngås.

En omfattende oversikt over stoffer som kan hemme resistensenzymer i bakterier finnes i artikkelen Molecules that inhibit bacterial resistance enzymes (Molecules 2019, 24(1), 43). Samme tidsskrift har en egen side med artikler om emnet Antibiotics and superbugs: New strategies to combat antimicrobial resistance.

Se også andre aktuelle sider:

Slik forsvarer bakteriene seg (Titan.uio.no)

Mechanisms of antibiotic resistance in enterococci  (Helsebibliotekets oppslagsverk UpToDate)

Folkehelseinstituttets temasider om antibiotikaresistens

Antibiotika og infeksjoner – hva bør du vite? (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 9/2018

Antibiotikaresistens – nasjonal strategi 2015 – 2020  

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: