Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Hydroksyklorokin-studie viste ikke forebyggende effekt etter eksponering for smitte med Covid-19 – se studien på to minutter.

Hydroksyklorokin kan i laboratorieforsøk hemme replikasjonen av en del mikroorganismer, blant dem SARS-CoV-2-viruset. For å finne ut om hydroksyklorokin også har denne virkningen i mennesker, ble det gjennomført en randomisert studie med 821 pasienter som hadde hatt nærkontakt med personer med Covid-19-infeksjon. Halvparten av pasientene fikk hydroksyklorokin i fem dager, resten fikk placebo like lenge. Det ble ikke påvist signifikant forebyggende effekt av hydroksyklorokin for pasientene som deltok i studien.

Studien – utførelse, resultater, diskusjon, usikkerheter og konklusjon – ble publisert i New England Journal of Medicine NJEM) den 6. august 2020, se A randomized trial of hydroxychloroquine as postexposure prophylaxis for Covid-19.

NJEM har laget en to minutters videopresentasjon («quick take») av artikkelen, se Hydroxychloroquine as postexposure prophylaxis for Covid-19. 

Se også redaktørens editorial, Hydroxychloroquine for the prevention of Covid-19 – searching for evidence.

COVID-19-vaksiner – hold deg oppdatert

En rekke COVID-19-vaksineprosjekter pågår i ulike land, og resultater fra innledende studier publiseres nå i medisinske fagtidsskrifter. Vi presenterer her noen sentrale nettsteder der du kan følge utviklingen og finne informasjon om de ulike vaksinekandidatene.

For oversikter og bakgrunnsinformasjon:

En statusrapport pr juli 2020 kan du lese i artikkelen Coronavirus vaccines leap through safety trials – but which will work is anybody’s giess (Nature.com, 21. juli 2020).

Kliniske studier og andre aktuelle artikler finner du i tidsskrifter som

 

 

COVID-19-vaksine viser lovende resultater i publisert studie

COVID-19-vaksinen mRNA-1273 er klar for bred utprøving etter lovende resultater i innledende studier. Vaksinen induserte produksjon av effektive antistoffer i forsøkspersonene, og antistoffene ble dannet i mengder tilsvarende nivåene i pasienter som har blitt friske av COVID-19. Dette er den første av de ca. 120 vaksinekandidatene mot SARS-CoV-2-viruset som skal utprøves i stor skala .

I den publiserte studien om mRNA-1273, An mRNA vaccine against SARS-CoV-2 – preliminary report  (New England Journal of Medicine, 14. juli 2020), fikk forsøkspersonene henholdsvis 25, 100 og 250 mikrogram, først som en «priming»-dose og etter 28 dager som en «boost»-dose. Målet var å evaluere sikkerhet og immunogenisitet for vaksinen. Antistoff-responsen viste seg å bli større med økende dose. Bivirkningene var milde til moderate for de to laveste dosene. Resultatene fra de innledende studiene ble vurdert som gode nok til å støtte videre utprøving i en stor gruppe, inkludert personer i risikogruppene. Denne utprøvingen skal etter planen starte om kort tid.

Selv om mRNA-1273-vaksinen virker lovende så langt, vet vi ennå for lite om effekt over tid, sikkerhet og andre egenskaper. Mye arbeid står derfor igjen før vi har tilstrekkelig kunnskap til å ta den i bruk.

mRNA-1273-vaksinen utvikles av selskapet Moderna, Massachusetts, USA, som har spesialisert seg på mRNA-teknologi. Vaksinen virker via et glykoprotein som er sentralt i bindingen mellom virus og vertscelle og ved inntrengingen av virus gjennom celleveggen. mRNA er «pakket inn» i lipid-nanopartikler. Innen vaksineproduksjon har mRNA-metoden fordeler når det gjelder sikkerhet og optimalisering. mRNA-vaksiner har i tillegg sterke immunstimulerende egenskaper og kan produseres raskt. De synes derfor å være spesielt godt egnet i en pandemisituasjon. Dette er grundigere beskrevet  i artikkelen Amplifying RNA-vaccine development (New England Journal of medicine, juni 2020).

En rekke andre vaksineprosjekter pågår parallelt. Noen aktuelle informasjonskilder er

Remdesivir ved COVID-19 – informasjonskilder

Bilde av lupe.

Legemiddelverket melder at det antivirale midlet remdesivir nå får en betinget godkjenning i Europa til bruk ved COVID-19-infeksjon. Remdesivir ser ut til å kunne forkorte sykdomsforløpet hos pasienter med lungebetennelse som har behov for ekstra oksygen. Det er så langt ikke påvist effekt hos pasienter med mild til moderat sykdom eller hos pasienter som får respiratorbehandling. Vi gir her en oversikt over sentrale informasjonskilder om remdesivir.

Godkjenningen av remdesivir i Europa bygger hovedsakelig på studien Remdesivir for the Treatment of Covid-19 – Preliminary Report, der i overkant av tusen pasienter med nedre luftveissymptomer deltok. Gruppen som fikk behandling med remdesivir (200 mg første dag, senere 100 mg daglig i opp til 10 dager) ble sammenlignet med en like stor gruppe som fikk placebo, og tiden til bedring ble målt. Tiden til bedring viste seg å være i gjennomsnitt fire dager kortere for gruppen som ble behandlet med remdesivir. En detaljert beskrivelse av studieopplegget finnes på ClinicalTrials.gov, Adaptive COVID-19 Treatment Trial – ACTT.

En samlet oversikt over studier om COVID-19 finnes i Folkehelseinstituttets NIPH systematic and living map on COVID-19 evidence. Forskningskartet har et eget nivå for behandling, se Pharmaceutical and non-pharmaceutical interventions. I dette kartet er det et eget felt for remdesivir med lenker til systematiske oversikter, studier og andre publikasjoner. Forskningskartet oppdateres kontinuerlig.

Remdesivir er en nukleotid-analog, dvs. et stoff som ligner på byggesteinene i virusets arveanlgg (RNA), men som ikke fungerer som det. Når viruset bygger det inn i sitt RNA, blir det dannede RNA ubrukelig, og viruset mister evnen til å infisere nye celler . Finn mer detaljert informasjon om praktisk bruk av remdesivir som legemiddel i Helsebibliotekets oppslagsverk UpToDate og IBM Micromedex.

Det remdesivir-preparatet som har fått betinget godkjenning i Europa, er Veklury, produsert av  Gilead Sciences. Viktig informasjon om godkjenningen finnes i Legemiddelverkets melding Første covid-19-behandling godkjent i Europa.

Legemiddelbehandling ved Covid-19 – informasjonskilder

Bilde av tabletter og kapsler i ulike farger.Norske informasjonskilder

Helsedirektoratet: Legemidler og medisinsk utstyr

Legemiddelverket: Covid-19, legemidler og medisinsk utstyr

Folkehelseinstituttet: Levende forskningskart – behandlingstiltak for infiserte pasienter

RELIS

Tidsskrift for Den norske legeforening:

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift:

CEPI – New vaccines for a safer world om utvikling av vaksine for covid-19

NorCRIN – Nasjonal oversikt over covid-19-studier

NOR-COVID 19 – norsk del av en internasjonal multisenter-studie ledet av WHO, utprøving av hydroksyklorokin, remdesivir og standard behandling.

Internasjonale kilder i Helsebiblioteket

British Medical Journal (BMJ): artikler om legemidler ved covid-19

New England Journal of Medicine (NEJM): artikler om legemidler ved covid-19

JAMA: artikler om legemidler ved covid-19

Oppslagsverket BMJ Best Practice:

Oppslagsverket UpToDate:

Oppslagsverket IBM Micromedex om remdesivir og andre legemidler – skriv inn det engelske navnet på det aktuelle legemidlet i søkefeltet og finn oversikter og grundige svar (fanen In-depth answers).

PubMed –artikler om behandling av covid-19

COVID-19: Forskningskart på FHIs nettside

Bilde av jordkloden og ordet "News"Folkehelseinstituttet har publisert Et levende kart over covid-19-forskning. Kartet oppdateres fortløpende etter som nye forskningsresultater kommer til.

Kartet er en «oversikt over vitenskapelige publikasjoner med detaljerte undergrupper for å vise enkel vei til relevante publikasjoner på spesifikke emner. Samtidig gjør kartet det synlig hvor forskning mangler, noe som kan stimulere til nye, viktige studier».

Blant undergruppene finnes også legemiddelbehandling, se Behandlingstiltak for infiserte pasienter.

Helsebiblioteket har lagt ut nye emnesider om COVID-19

COVID-19-emnesidene inneholder veiledere, oppslagsverk og tidsskrifter, prosedyrer, e-læring, pasientinformasjon, primær- og oppsummert forskning, lovverk, artikler, statistikk og epidemiologi.

COVID-19 – finnes det legemidler som kan hjelpe?

Etter som kunnskapen om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen COVID-19 blir større, øker også mulighetene for å finne legemidler. Flere angrepsvinkler kan tenkes. Kliniske utprøvninger av legemidler pågår.

SARS-CoV-2-viruset

Viruset består av en kjerne med genetisk materiale (RNA) omgitt av en lipid-protein-membran. På overflaten sitter en «korona» eller krone av proteiner, såkalte «spike proteins» som sørger for at viruset kan feste seg til celler og åpne dem opp, slik at RNA kan strømme inn, overta kommandoen og utnytte cellen til å produsere nye virus.

I fusjonsprosessen, dvs. bindingen mellom viruset og cellen som viruset angriper, binder «spike protein» seg til ACE2 (angiotensinkonverterende enzym 2)-reseptoren på cellen. ACE2 finnes på overflaten av en del humane celler, blant annet i luftveiene.

For at viruset skal kunne binde seg til cellen, komme seg inn og sette i gang proteinproduksjonen, kreves det at «spike protein» har en bestemt struktur, at pH-verdien er egnet, at ACE2-reseptoren er fri og at de nødvendige enzymene og byggesteinene er til stede. Legemidler kan påvirke disse forholdene. Les mer «COVID-19 – finnes det legemidler som kan hjelpe?»

Legemiddelinformasjon: Slik laster du ned IBM Micromedex-mobilappene

Lege med nettbrett
Foto: Colourbox

Legemiddeloppslagsverket IBM Micromedex er fritt tilgjengelig for norske brukere gjennom Helsebiblioteket.no. Inkludert er tilgang til fem mobilapper med legemiddelinformasjon for den praktiske hverdagen:

  • IBM Micromedex Drug Ref – legemiddelmonografier
  • IBM Micromedex Drug Int – interaksjoner
  • IBM Micromedex IV Comp – forlikelighet ved infusjoner
  • IBM Micromedex Neofax – legemidler til nyfødte
  • IBM Micromedex Pediatric – legemidler til barn.

Instruksjoner og passord for nedlasting finner du ved å klikke på «Mobile Application Access» øverst til høyre på IBM Micromedex-startsiden . På den siden du kommer til, finner du «Micromedex Apps on Mobile Devices» helt nederst. Denne lenken fører til siden med passordene.

Mobilappene kan lastes ned på iPhone- og Android-enheter.

(Artikkelen er oppdatert 21. september 2020.)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: