Søk

Legemiddelaktuelt

en blogg fra Helsebiblioteket

Legemiddelgjennomgang – sjekkliste med lenker til ATC-grupper i Felleskatalogen

En pasients legemiddelbehandling bør vurderes samlet og justeres med jevne mellomrom. Helsedirektoratet, Pasientsikkerhetsprogrammet og Statens legemiddelverk har utgitt en sjekkliste til bruk ved slike legemiddelgjennomganger.

På Helsebiblioteket finner du en elektronisk versjon av sjekklista med lenker til de aktuelle legemiddelgruppene og til tilsvarende preparatomtaler i Felleskatalogen.

Uregistrerte legemidler – finn informasjon i Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har to internasjonale oppslagsverk som inneholder legemiddelomtaler, både av de legemidlene som har markedsføringstillatelse i Norge og de som er tatt inn på registreringsfritak:

Micromedex med Martindale

UpToDate med Lexicomp.

Micromedex med Martindale inneholder dessuten omfattende opplysninger om intravenøs administrasjon av legemidlene – hvordan de blandes ut og om de kan kombineres med andre legemidler i samme sprøyte, infusjonspose eller treveiskran.

Hvis du søker informasjon om legemidler som er i bruk i Norge, men som ikke står i Felleskatalogen, finner du altså raskt fram til forskningsbaserte og oppdaterte opplysninger i disse informasjonskildene.

Metodevurdering av legemidler og legemiddelrefusjon – nye forskrifter

Fra og med 1. januar 2018 skal alle nye legemidler metodevurderes. Dokumentasjonen skal vurderes ut fra de tre hovedkriteriene i Prioriteringsmeldingen («Verdier i pasientens helsetjeneste»), dvs. alvorlighet, nytte og ressursbruk. Disse kriteriene skal legges til grunn for all legemiddelrefusjon.

Hele beslutningsprosessen om refusjon består av fire trinn:

  • metodevarsel (Legemiddelverket)
  • avklaring av finansieringsansvar (Helsedirektoratet)
  • metodevurdering (Legemiddelverket om dokumentasjon, Sykehusinnkjøp HF om eventuell prisforhandling)
  • beslutning om bruk og finansiering (Beslutningsforum hvis RHF-finansiering, Legemiddelverket/Helfo hvis blåresept).

Metodevarsler er korte omtaler av nye og viktige virkestoffer, indikasjoner eller utstyr på et tidlig tidspunkt. Varslene gir et bilde av hvor utviklingen sannsynligvis vil gå, og er en støtte for politikere og beslutningstakere tidlig i prosessen. Metodevarsling bygger på det mer omfattende verktøyet Horizon Scanning . En oversikt over metodevarsler finnes på Helsebibliotekets side MedNytt.

Ved selve metodevurderingen (se Legemiddelforskriften § 14-3 og § 14-5) kartlegges alvorlighet, nytte og ressursbruk for den aktuelle bruken.  Legemiddelverket har en nettside med oversikt over pågående og ferdige vurderinger: Metodevurderinger – status og rapporter.

På et seminar arrangert av Dagens Medisin den 11. januar ble metodevurderinger og finansiering av legemidler godt belyst. Presentasjonene kan leses under DM-arena, Legemiddelendringene.

 

 

FAS UT og STOPPFrail – to informasjonskilder ved legemiddelnedtrapping

Foto: Helsebiblioteket, Håkon Harriss

FAS UT og STOPPFrail er nyttige hjelpemidler ved vurdering og optimalisering av legemiddelbehandling. Spesielt for eldre pasienter er det nødvendig å gjennomføre legemiddelgjennomganger med jevne mellomrom, siden de ofte står på mange legemidler og dessuten er ekstra sårbare for bivirkninger. Utfasing eller justering av et legemiddel kan bedre livskvaliteten.

FAS UT er en svensk håndbok med informasjon om mer enn 200 legemidler. Boken inneholder vitenskapelig grunnlag og kliniske erfaringer ved seponering. Den er skrevet av Claes Lundgren i samarbeid med legemiddelkomitéer i hele Sverige. Håndboken finnes også i digital utgave.

STOPPFrail (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in Frail adults with limited life expectancy) er et forskrivningsverktøy til hjelp ved avmedisinering hos spesielt sårbare eldre med begrenset forventet levetid. Det er en liste over uhensiktsmessige legemidler hos pasienter som oppfyller definerte kriterier, og de 27 punktene er samlet i en oversiktlig tabell. STOPPFRail er utviklet i Irland og oversatt til norsk.

Benytt sjansen – bli med på internasjonalt webinar om evidensbasert medisin torsdag 14. desember!

 

Foto: Helsebiblioteket.no

Webinaret har tittelen «Evidence-based medicine – does the quality of the evidence impact patient care?»

Webinaret holdes av Truven, som er utgiver av oppslagsverket Micromedex. I invitasjonen til skriver de:

– Our world is experiencing an information explosion, with an estimated 14,000 medical articles published each week.  Add that to the quick, free access to information on the web, and the potential for error means quality is so important.

Register for a new webinar, which analyzes the availability and sheer quantity of healthcare information at the disposal of clinicians and the public, and in light of that, discusses the importance of a robust editorial process behind the evidence clinicians rely on, such as the process accredited by the UK’s National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 

Webinar title: Evidence-based medicine: does the quality of the evidence impact patient care?

Date: Thursday 14th December

Duration: 30 minutes

Time: 06:00 UTC or 15:00 UTC

After the webinar there will also be a recorded session available and we will make sure to forward you a link that you can share.

 

Antidotdatabasen gir oversikt over lagre i hele Norge

I en akuttsituasjon kan en trenge mer antidot enn det som finnes på eget sykehus. Alle sykehus har nå sendt inn data om sine normale antidotlagre, og du kan søke i databasen for å få oversikt over lagerholdte antidoter i hele landet.

Les mer på Helsebibliotekets side om forgiftninger: Antidotdatabasen gir oversikt over lagre i hele Norge

Micromedex Insights – Norwegian Edition

Nyhetsbrevet «Micromedex Insights» kommer i disse dager ut med den første utgaven for norsk helsepersonell. Nyhetsbrevet utgis av redaksjonen for  Micromedex Solutions – et internasjonalt oppslagsverk om legemidler.

I nyhetsbrevet Micromedex Insights – Norwegian Edition kan du lese om ny forskning, nyheter og aktuelle problemstillinger på legemiddelområdet. Du får også faglig oppdatering og «Tips and Tricks» i bruk av det omfattende oppslagsverket.

Det er mulig å registrere seg som abonnent. Utgiverne beskriver målet med nyhetsbrevet slik:

«The Micromedex® Insights Norwegian newsletter is written from a clinical perspective with a focus on clinically relevant articles with external contributions from practicing healthcare professionals and academics. Readers may also make use of the tips and tricks designed to help them make more out of Micromedex Solutions as well as product updates, details of upcoming events and information on available webinars and other new releases.»

Micromedex Solutions er fritt tilgjengelig for norske brukere gjennom Helsebiblioteket.no.

Legemiddelinteraksjoner med frukt og bær

Kilde: stock.xchng.

Frukt og bær kan påvirke effekten av legemidler. Som regel skjer det ved at nedbrytningen av legemidlene forsinkes. Dette gjelder særlig grapefrukt, men også andre typer frukt og bær kan spille inn.  Du finner fyldig informasjon om dette i artikkelen Frukt og bær – interaksjoner med legemidler i Tidsskrift for den norske legeforening.

Informasjon om legemidler og mat finnes også i Micromedex, et omfattende og internasjonalt legemiddeloppslagsverk som er fritt tilgjengelig i Norge via Helsebiblioteket.no. Når du søker på et legemiddel i Micromedex og  klikker deg fram til siden om interaksjoner, kan du se legemiddel-mat-interaksjonene øverst i bildet.

 

 

Oppslagsverket Dynamed gratis tilgjengelig i Norge ut året

skjermdump
Søkefeltet dominerer startbildet i Dynamed.

Det store engelskspråklige medisinske oppslagsverket Dynamed er gratis tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse ut året. Dynamed gjør dette i håp om å komme inn på det norske markedet.

Dynamed er en konkurrent til UpToDate og BMJ Best Practice. Oppslagsverket har en omfattende dekning av psykiatri.

Les mer om oppslagsverket Dynamed på Helsebibliotekets blogg PsykNytt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: